สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 26 มกราคม 2555 เวลา 12.00-15.00
รหัสการแข่งขัน 614 สถานที่แข่งขัน อาคารกีฬา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)  ศรีสะเกษ เขต ๑  85.67   1 ชนะเลิศ
2
 บ้านกุดขอนแก่น  ขอนแก่น เขต ๕  85.33   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 ชุมชนวัดวังเคียน  ชัยนาท  84.67   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 บ้านบุ่งมะแลง  อุบลราชธานี เขต ๔  80.00   4 เหรียญทอง