สรุปผลการแข่งขัน การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น ม.๑-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 26 มกราคม 2555 เวลา 09.00-11.00
รหัสการแข่งขัน 604 สถานที่แข่งขัน อาคารกีฬา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 บ้านโนนทอง  ขอนแก่น เขต ๕  89.00   1 ชนะเลิศ
2
 บ้านกุดโบสถ์  นครราชสีมา เขต ๓  86.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 วัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)  สระบุรี เขต ๑  84.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 วัดตะเคียน  ลพบุรี เขต ๑  81.00   4 เหรียญทอง