สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 12.00-15.00
รหัสการแข่งขัน 597 สถานที่แข่งขัน ห้อง1214 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 น้ำโสมประชาสรรค์(ถิรธัมโมอุปถัมภ์)  อุดรธานี เขต ๔  84.98   1 ชนะเลิศ
2
 ราชประชานุเคราะห์28  ยโสธร เขต ๑  76.65   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑