สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น ม.๑-๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 09.00-12.00
รหัสการแข่งขัน 589 สถานที่แข่งขัน ห้อง1214 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 ชุมชนบ้านเสิงสาง  นครราชสีมา เขต ๓  95.00   1 ชนะเลิศ
2
 บ้านหนองจาน  นครราชสีมา เขต ๗  91.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 บ้านลาดบัวขาว  นครราชสีมา เขต ๔  87.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 บ้านหลวง  เชียงใหม่ เขต ๒  85.00   4 เหรียญทอง
5
 ชุมชนวัดวังเคียน  ชัยนาท  80.00   5 เหรียญทอง
6
 บ้านจันทเขลม  จันทบุรี เขต ๒  80.00   5 เหรียญทอง
7
 ราชประชานุเคราะห์ 8  นครศรีธรรมราช เขต ๔  80.00   5 เหรียญทอง
8
 บ้านปากยาง  พิษณุโลก เขต ๒  79.00   8 เหรียญเงิน
9
 บ้านเนินทอง  ชุมพร เขต ๑  73.00   9 เหรียญเงิน
10
 วัดหนองศาลา  นครปฐม เขต ๑  73.00   9 เหรียญเงิน