สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 26 มกราคม 2555 เวลา 09.00-12.00
รหัสการแข่งขัน 583 สถานที่แข่งขัน ห้อง2508 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138  อุดรธานี เขต ๔  89.00   1 ชนะเลิศ
2
 บ้านโก  ศรีสะเกษ เขต ๒  64.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑