สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 12.00-15.00
รหัสการแข่งขัน 579 สถานที่แข่งขัน ห้อง2508 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 บ้านหนองแวง  อุดรธานี เขต ๔  85.00   1 ชนะเลิศ
2
 วัดดอนหวาย  นครปฐม เขต ๒  84.67   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 ตลาดคลอง 16  ฉะเชิงเทรา เขต ๑  84.33   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 บ้านโพหวาย  สุราษฎร์ธานี เขต ๑  84.00   4 เหรียญทอง
5
 บ้านทำเนียบ  สุราษฎร์ธานี เขต ๒  81.33   5 เหรียญทอง
6
 ชุมชนบ้านผาผ่า  แม่ฮ่องสอน เขต ๒  81.00   6 เหรียญทอง
7
 บ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี  นครราชสีมา เขต ๕  80.33   7 เหรียญทอง