สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 09.00-12.00
รหัสการแข่งขัน 578 สถานที่แข่งขัน ห้อง2508 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 วัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)  สระบุรี เขต ๑  96.00   1 ชนะเลิศ
2
 ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง  พิษณุโลก เขต ๒  94.33   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 วัดกงลาด  นครปฐม เขต ๑  94.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 บ้านปากคลอง  พังงา  91.33   4 เหรียญทอง
5
 บ้านหนองดินดำ  อุบลราชธานี เขต ๕  90.33   5 เหรียญทอง
6
 บ้านสันต้นขาม  เชียงราย เขต ๑  89.33   6 เหรียญทอง
7
 บ้านคลองพังกลาง  สุราษฎร์ธานี เขต ๓  88.00   7 เหรียญทอง
8
 บ้านทุ่งใหญ่  นครศรีธรรมราช เขต ๓  87.33   8 เหรียญทอง
9
 บ้านไร่อ้อย  พะเยา เขต ๑  86.00   9 เหรียญทอง
10
 วัดไร่ขิง  นครปฐม เขต ๒  85.00   10 เหรียญทอง
11
 บ้านหนองม้า  นครราชสีมา เขต ๑  83.67   11 เหรียญทอง
12
 บ้านไทยสามัคคี  นครราชสีมา เขต ๓  82.67   12 เหรียญทอง