สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 09.00-12.00
รหัสการแข่งขัน 567 สถานที่แข่งขัน ห้อง1212 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐  ลพบุรี เขต ๑  83.00   1 ชนะเลิศ
2
 หนองโพนนาหม่อ  ขอนแก่น เขต ๕  81.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี  กลุ่ม ศส. ภาคเหนือ  79.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 บ้านพะวร  ศรีสะเกษ เขต ๒  69.00   4 เหรียญทองแดง