สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 26 มกราคม 2555 เวลา 15.00-18.00
รหัสการแข่งขัน 564 สถานที่แข่งขัน ห้อง1212 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 บ้านกุดธาตุ  ขอนแก่น เขต ๕  82.00   1 ชนะเลิศ
2
 บ้านดงเรือง  อุดรธานี เขต ๒  78.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 ชุมชนวัดวังเคียน  ชัยนาท  68.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 โกมลวิทยาคาร  หนองคาย เขต ๑  68.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒