สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 12.00-15.00
รหัสการแข่งขัน 554 สถานที่แข่งขัน อาคารกีฬา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 บ้านตะคร้อ  นครราชสีมา เขต ๒  90.66   1 ชนะเลิศ
2
 อนุบาลองครักษ์  นครนายก  88.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 บ้านซำตะเคียน (ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์)  พิษณุโลก เขต ๒  87.66   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 บ้านนาชุมแสง  ขอนแก่น เขต ๕  87.33   4 เหรียญทอง
5
 อนุบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท  87.00   5 เหรียญทอง
6
 วัดคลองตาล  สุราษฎร์ธานี เขต ๓  86.33   6 เหรียญทอง
7
 วัดตะเคียน  ลพบุรี เขต ๑  86.00   7 เหรียญทอง
8
 บ้านท่ามงคล  น่าน เขต ๑  85.33   8 เหรียญทอง
9
 ชุมชนบ้านบางโหนด  นครศรีธรรมราช เขต ๔  84.33   9 เหรียญทอง
10
 วัดเจ็ดยอด  เชียงใหม่ เขต ๑  83.00   10 เหรียญทอง
11
 ชุมชนบ้านหนองจิก  นครราชสีมา เขต ๗  83.00   10 เหรียญทอง