สรุปผลการแข่งขัน การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 09.00-10.30
รหัสการแข่งขัน 544 สถานที่แข่งขัน ห้อง1208 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 ชุมชนบ้านบางโหนด  นครศรีธรรมราช เขต ๔  90.00   1 ชนะเลิศ
2
 ชุมชนวัดวังเคียน  ชัยนาท  88.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 บ้านกระเดาอุ่มแสง  ศรีสะเกษ เขต ๒  85.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 บ้านชายเคือง  กำแพงเพชร เขต ๒  79.00   4 เหรียญเงิน
5
 บ้านน้อยหนองหว้า  บุรีรัมย์ เขต ๓  75.00   5 เหรียญเงิน
6
 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)  ศรีสะเกษ เขต ๑  67.00   6 เหรียญทองแดง