สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวันประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 14.00-15.00
รหัสการแข่งขัน 539 สถานที่แข่งขัน ห้อง1210 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 ราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร  กลุ่ม ศส. ภาคใต้  65.00   1 ชนะเลิศ
2
 น้ำโสมประชาสรรค์(ถิรธัมโมอุปถัมภ์)  อุดรธานี เขต ๔  50.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑