สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวันประเภทออทิสติก ระดับชั้น ม.๑-๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 10.00-11.00
รหัสการแข่งขัน 534 สถานที่แข่งขัน ห้อง1211 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 วัดช่างเคี่ยน  เชียงใหม่ เขต ๑  45.00   1 ชนะเลิศ
2
 ชลประทานสงเคราะห์  นนทบุรี เขต ๒  42.50   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑