สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวันประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ระดับชั้น ม.๑-๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 26 มกราคม 2555 เวลา 10.00-11.00
รหัสการแข่งขัน 532 สถานที่แข่งขัน ห้อง1209 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 บ้านโจดม่วง  ศรีสะเกษ เขต ๒  45.00   1 ชนะเลิศ
2
 บ้านกุดธาตุ  ขอนแก่น เขต ๕  40.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑