สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวันประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น ม.๑-๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 26 มกราคม 2555 เวลา 10.00-11.00
รหัสการแข่งขัน 531 สถานที่แข่งขัน ห้อง1210 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 ชุมชนวัดท่าเดื่อ  เชียงใหม่ เขต ๑  85.00   1 ชนะเลิศ
2
 บ้านท่ามงคล  น่าน เขต ๑  77.50   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 วัดบ้านทุ่งสว่าง  นครราชสีมา เขต ๗  72.50   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 อนุบาลสรรคบุรี  ชัยนาท  67.50   4 เหรียญทองแดง
5
 ถนนสุรนารายณ์(คุรุรัฐประชาสรรค์)  นครราชสีมา เขต ๕  62.50   5 เหรียญทองแดง
6
 บ้านผักหนาม  ขอนแก่น เขต ๔  52.50   6 ได้เข้าร่วม
7
 บ้านเขาแก้ววิทยา  จันทบุรี เขต ๑  40.00   7 ได้เข้าร่วม
8
 บ้านเจริญผล  พิษณุโลก เขต ๒  40.00   7 ได้เข้าร่วม