สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวันประเภทบกพร่องทางการเห็น ระดับชั้น ม.๑-๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 26 มกราคม 2555 เวลา 13.00-14.00
รหัสการแข่งขัน 530 สถานที่แข่งขัน ห้อง1211 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 บ้านนาตราว  ศรีสะเกษ เขต ๓  75.00   1 ชนะเลิศ
2
 บ้านท่าโป่ง  ชัยภูมิ เขต ๓  32.50   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑