สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวันประเภทบกพร่องทางการเห็น ระดับชั้น ป.๑-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 26 มกราคม 2555 เวลา 12.00-13.00
รหัสการแข่งขัน 524 สถานที่แข่งขัน ห้อง1211 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 วัดสระแก้ว  นครราชสีมา เขต ๑  92.50   1 ชนะเลิศ
2
 บ้านคำอีหงษ์  กาฬสินธุ์ เขต ๓  87.50   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 บ้านโคก  สระแก้ว เขต ๒  65.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 บ้านคูสองชั้น  ยโสธร เขต ๑  65.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒