สรุปผลการแข่งขัน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC) ระดับชั้น ม.๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 27 มกราคม 2555 เวลา 08.30-16.00
รหัสการแข่งขัน 253 สถานที่แข่งขัน อาคารชาเลนเจอร์3 ห้อง C 10 C

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ  กาญจนบุรี เขต ๓  48.89   1 ชนะเลิศ
2
 ราชประชานุเคราะห์ 29  กลุ่ม ศส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  48.89   1 ชนะเลิศ
3
 ราชประชานุเคราะห์ 31  กลุ่ม ศส. ภาคเหนือ  46.11   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 ราชประชานุเคราะห์ 14  หนองคาย เขต ๑  40.56   4 ได้เข้าร่วม
5
 ศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท  กลุ่ม ศส. ภาคกลางและภาคตะวันออก  36.11   5 ได้เข้าร่วม