สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 23 มกราคม 2555 เวลา 08.00-12.00
รหัสการแข่งขัน 244 สถานที่แข่งขัน อาคารห้องสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 ราชประชานุเคราะห์ 24  กลุ่ม ศส. ภาคเหนือ  90.00   1 ชนะเลิศ
2
 ดรุณากาญจนบุรี  กาญจนบุรี เขต ๑  58.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 เสรีศึกษา  เพชรบูรณ์ เขต ๑  56.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)  ชัยภูมิ เขต ๒  55.00   4 ได้เข้าร่วม