สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.๑-๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 23 มกราคม 2555 เวลา 08.00-12.00
รหัสการแข่งขัน 243 สถานที่แข่งขัน อาคารห้องสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 ขจรเกียรติศึกษา  ภูเก็ต  97.00   1 ชนะเลิศ
2
 บ้านแม่ขะปู  เชียงใหม่ เขต ๒  79.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 บ้านป่าแดง  เชียงราย เขต ๓  64.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 บ้านเนินทอง  ชุมพร เขต ๑  58.00   4 ได้เข้าร่วม
5
 บ้านหนองแดง  นครราชสีมา เขต ๓  57.00   5 ได้เข้าร่วม
6
 บ้านขี้เหล็ก  ชัยภูมิ เขต ๓  57.00   5 ได้เข้าร่วม
7
 วัดหนองนกคุ่ม  นครราชสีมา เขต ๒  51.00   7 ได้เข้าร่วม