สรุปผลการแข่งขัน การแข่งพูดภาษาจีน ระดับชั้น ม.๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 23 มกราคม 2555 เวลา 08.00-18.00
รหัสการแข่งขัน 242 สถานที่แข่งขัน อาคารห้องสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 บ้านเทอดไทย  เชียงราย เขต ๓  91.70   1 ชนะเลิศ
2
 บูรณะรำลึก  ตรัง เขต ๑  79.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 อบจ.เชียงราย  เชียงราย เขต ๑  69.70   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 เทพมิตรศึกษา  สุราษฎร์ธานี เขต ๑  69.70   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
5
 เทศบาลบ้านปากทาง  พิจิตร เขต ๑  51.00   5 ได้เข้าร่วม
6
 มัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ  ปราจีนบุรี เขต ๑  50.60   6 ได้เข้าร่วม
7
 ดรุณากาญจนบุรี  กาญจนบุรี เขต ๑  42.30   7 ได้เข้าร่วม