สรุปผลการแข่งขัน การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.๑-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 08.00-15.00
รหัสการแข่งขัน 218 สถานที่แข่งขัน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 ม.อ.วิทยานุสรณ์  สงขลา เขต ๒  99.00   1 ชนะเลิศ
2
 บูรณะรำลึก  ตรัง เขต ๑  80.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี  กลุ่ม ศส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  79.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 เทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์  สมุทรสาคร  75.00   4 เหรียญเงิน
5
 บ้านเนินทอง  ชุมพร เขต ๑  72.00   5 เหรียญเงิน
6
 บ้านหนองไฮ  มหาสารคาม เขต ๒  70.00   6 เหรียญเงิน
7
 ราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี  กลุ่ม ศส. ภาคกลางและภาคตะวันออก  69.00   7 เหรียญทองแดง
8
 บ้านป่าใต้  ศรีสะเกษ เขต ๓  68.00   8 เหรียญทองแดง
9
 บ้านหนองหลวง  ตาก เขต ๒  66.00   9 เหรียญทองแดง
10
 ศึกษาสงเคราะห์ตาก  กลุ่ม ศส. ภาคเหนือ  61.00   10 เหรียญทองแดง
11
 ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1  สระบุรี เขต ๒  60.00   11 เหรียญทองแดง
12
 อบจ.เชียงราย  เชียงราย เขต ๑  20.00   12 ได้เข้าร่วม