รายงานผลอย่างไม่เป็นทางการ
กด F5 หรือ ที่menu bar คลิกView-> Refresh เพื่อ Update การรายงานผลการแข่งขัน
ที่ คลิก รายชื่อทักษะ   ที่ คลิก รายชื่อทักษะ
  1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1   2
3   4
5   6
7   8
9   10
11   12
13   14
15   16
17   18
19   20
21   22
23   24
25   26
27   28
29
เล่านิทานประเภทบกพร่องทางการเห็น ระดับชั้น ม.๔-๖ ไม่มีการแข่งขัน
  30
31
เล่านิทานประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ระดับชั้น ม.๔-๖ ไม่มีการแข่งขัน
  32
เล่านิทานประเภทออทิสติก ระดับชั้น ม.๔-๖ ไม่มีการแข่งขัน
33   34
35   36
37   38
39   40
41
เล่านิทานประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.๔-๖ ไม่มีการแข่งขัน
  
  2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1   2
3   4
5   6
7   8
9   10
11   12
13   14
15
พูดภาษาฝรั่งเศส ระดับชั้น ม.๔-๖ ไม่มีการแข่งขัน
  16
17   18
19   20
21   22
  3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1   2
3   4
5   6
7   8
9   10
11   12
13   14
15   16
17   18
19   20
21   22
23   24
25   26
27
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวันประเภทบกพร่องทางการเห็น ระดับชั้น ม.๔-๖ ไม่มีการแข่งขัน
  28
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวันประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น ม.๔-๖ ไม่มีการแข่งขัน
29
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวันประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ระดับชั้น ม.๔-๖ ไม่มีการแข่งขัน
  30
31
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวันประเภทออทิสติก ระดับชั้น ม.๔-๖ ไม่มีการแข่งขัน
  32
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวันประเภททางการได้ยิน ระดับชั้น ม.๔-๖ ไม่มีการแข่งขัน
  4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1   2
3   4
5   6
7   8
9   10
11   12
13   14
15   
  5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1   2
3   4
5   6
7   8
9   10
11   12
13   14
15   16
17   18
19   20
21   22
23   24
25   26
27   28
29   
  6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
1   2
3   4
5   6
7   8
9   10
11   12
13   14
15   16
17   18
19   20
21   22
23   24
25   26
27   28
29   30
31   32
33   34
35   36
37   38
39
เดี่ยวดนตรีไทย ซออู้ ระดับชั้น ม.๔-๖ ไม่มีการแข่งขัน
  40
41   42
43   44
45   46
47   48
49   50
51   52
53   54
55   56
57   58
59   60
61   62
63   64
65   66
67   68
69   70
71   72
73   74
75   76
77   78
79   80
81   82
83   84
85   86
87   88
89   90
91   92
93   94
95   96
97   98
99   100
101   102
103   104
105   106
107
วาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น ม.๔-๖ ไม่มีการแข่งขัน
  108
วาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ระดับชั้น ม.๔-๖ ไม่มีการแข่งขัน
109   110
111   112
113   114
รำไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ระดับชั้น ป.๑-๖ ไม่มีการแข่งขัน
115   116
117   118
รำไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ระดับชั้น ม.๑-๖ ไม่มีการแข่งขัน
119   120
121   122
123   124
125   126
127   128
129   130
131   132
133   134
135   136
137
เต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีการแข่งขัน
  138
139   
  7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
1   2
3   4
5   6
7   8
9   10
11   12
13   14
15   16
17   18
19   20
21   22
23   24
25   26
27   28
29   30
31   32
33   34
35   36
37   38
39   40
41   42
43   44
45   46
47   48
49   50
51   52
53   54
55   56
57   58
59   60
61   62
63   64
การประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายสีปากชามประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีการแข่งขัน
65   66
67   68
69   70
71   72
73   74
75   76
77   78
79   80
81   82
83   84
85   86
87   88
  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1   2
3   4
5   6
7   8
9
เต้นแอโรบิกประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีการแข่งขัน
  10
11
เต้นแอโรบิกประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีการแข่งขัน
  12
13   14
  9 กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1   2
3   4
5   6
7   8
9   10
  10 กลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
1   2
3  
จำนวนผู้เข้าชม คน