สรุปผลการแข่งขัน การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 13.30-14.30
รหัสการแข่งขัน 542 สถานที่แข่งขัน ห้อง1208 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 เทพลีลา  สพม. เขต ๒ (กรุงเทพมหานคร)  97.00   1 ชนะเลิศ
2
 ภัทรญาณวิทยา  สพม. เขต ๙ (สุพรรณบุรี-นครปฐม)  91.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑