รายงานผลอย่างไม่เป็นทางการ
กด F5 หรือ ที่menu bar คลิกView-> Refresh เพื่อ Update การรายงานผลการแข่งขัน
ที่ คลิก รายชื่อทักษะ   ที่ คลิก รายชื่อทักษะ
  1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1   2
3   4
5   6
7   8
9   10
11   12
13   14
15   16
17
เล่านิทานประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น ม.๔-๖ ไม่มีการแข่งขัน
  18
19   20
21   22
23   24
25   26
27   
  2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1   2
3   4
5   6
7   8
9   10
11   12
13   14
15   
  3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1   2
3   4
5   6
7   8
9   10
11   12
13   14
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวันประเภททางการได้ยิน ระดับชั้น ม.๑-๓ ไม่มีการแข่งขัน
15   16
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวันประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น ม.๔-๖ ไม่มีการแข่งขัน
17   18
19
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวันประเภทออทิสติก ระดับชั้น ม.๔-๖ ไม่มีการแข่งขัน
  20
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวันประเภททางการได้ยิน ระดับชั้น ม.๔-๖ ไม่มีการแข่งขัน
  4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1   2
3   4
5   6
7   8
9   10
  5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1   2
3   4
5   6
7   8
9   10
11   12
13   14
15   16
17
มารยาทงามอย่างไทยประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีการแข่งขัน
  
  6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
1   2
3   4
5   6
7   8
9   10
11   12
13   14
15   16
17   18
19   20
21   22
23   24
25   26
27   28
29   30
31   32
33   34
35   36
37   38
39   40
41   42
43   44
45   46
47   48
49   50
51   52
53   54
55   56
57   58
59   60
61   62
63   64
65   66
67   68
69   70
71   72
73   74
รำไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ระดับชั้น ม.๑-๖ ไม่มีการแข่งขัน
75
รำไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น ม.๑-๖ ไม่มีการแข่งขัน
  76
รำไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ระดับชั้น ม.๑-๖ ไม่มีการแข่งขัน
77   78
79   80
81   82
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีการแข่งขัน
83
การจัดสวนถาดแบบชื้นประเภททางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีการแข่งขัน
  84
85
การจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีการแข่งขัน
  86
87
การจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีการแข่งขัน
  88
การจัดสวนถาดแบบแห้งประเภททางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีการแข่งขัน
89
การจัดสวนถาดแบบแห้งประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีการแข่งขัน
  90
การจัดสวนถาดแบบแห้งประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีการแข่งขัน
91   92
93
เต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภททางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีการแข่งขัน
  94
95
เต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีการแข่งขัน
  96
97
เต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีการแข่งขัน
  
  7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
1   2
3   4
5   6
7   8
9   10
11   12
13   14
15   16
17   18
19   20
21   22
23   24
25   26
27   28
29   30
31   32
33   34
35   36
37   38
39   40
ทำอาหารประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีการแข่งขัน
41
ทำอาหารประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีการแข่งขัน
  42
43
ทำอาหารประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีการแข่งขัน
  44
การประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายสีปากชามประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีการแข่งขัน
45
การประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายสีปากชามประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีการแข่งขัน
  46
47
การประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายสีปากชามประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีการแข่งขัน
  48
49
การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีการแข่งขัน
  50
51   52
53
การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีการแข่งขัน
  54
55
ประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีการแข่งขัน
  56
ประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีการแข่งขัน
57   58
ประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีการแข่งขัน
59
ประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีการแข่งขัน
  60
การร้อยมาลัยดอกไม้สดประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีการแข่งขัน
61
การร้อยมาลัยดอกไม้สดประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีการแข่งขัน
  62
63
การร้อยมาลัยดอกไม้สดประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีการแข่งขัน
  64
65   66
67   68
69   
  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1   2
3   4
5   6
เต้นแอโรบิกประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีการแข่งขัน
7   8
เต้นแอโรบิกประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีการแข่งขัน
9   10
เต้นแอโรบิกประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีการแข่งขัน
11   
  9 กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1   2
3   4
5   6
จำนวนผู้เข้าชม คน